Kemiran Mari Zapihian katsoo kohti kameraa.

Digitaaliset palvelut tukevat resurssitehokkuutta 

Kemira kehittää kemian osaamiseen pohjautuvia digitaalisia palveluja, jotka tuovat näkyvyyttä monimutkaisiin sellu- ja paperiprosesseihin. 

Energian, veden tai kemikaalien kulutuksen vähentämiseen tähtäävät hankkeet paperikoneella edellyttävät vakaata ja ennakoitavaa tuotantoprosessia.  

”Paperi- tai kartonkikone on monimutkainen kokonaisuus, jonka ydin on jatkuva muutos. Prosessissa on viiveitä, ja erilaiset ilmiöt vaikuttavat toinen toisiinsa. Lisäksi pääraaka-aineet, kuitu ja vesi, tuovat prosessiin vaihtelua. Kemian osaaminen on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää, hallita ja ennustaa eri muuttujia ja niiden vaikutusta tuotantoprosessissa”, sanoo Mari Zabihian, joka vastaa Kemiralla sellu- ja paperiasiakkaille suunnatuista digitaalisista palveluista. 

Kemira kertoo kohdentaneensa viime vuosina tietotaitoaan paperikemiasta digitaalisten palvelujen kehittämiseen yhteistyössä kumppanien kanssa. Ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan, ennakoivan analytiikan ja edistyneen prosessiohjauksen kemian hallinnassa ja optimoinnissa sellu-, paperi-, kartonki- ja pehmopaperiprosesseissa sekä vedenkäsittelyssä. 

”Paperi- ja kartonkikoneilla pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kalliita häiriöitä, kuten paperiradan katkoja ja hylkyä. On arvokasta ymmärtää paremmin myös niitä ajanjaksoja, jolloin tuotantolinja toimii ongelmitta. Prosessin ajettavuuden ja ennustettavuuden parantuminen antaa mahdollisuuden keskittyä muihin kriittisiin hankkeisiin, jotka tähtäävät resurssitehokkuuteen ja kestävämpiin toimintatapoihin”, toteaa Mari Zabihian. 

Kemiralla nähdään, että hyödyntämällä koneoppivia malleja ja tuotantoprosessin dataa laajasti sekä mekaaniselta että kemialliselta puolelta, tunnistetaan prosessiolosuhteita, jotka vaikuttavat tuotannon tehokkuuteen eri tavoin. Digitaalisten ratkaisujen taustalla on myös oma, erityisesti kemian mittaamiseen ja hallintaan kehitetty teknologia. Lisäksi tietoa kerätään ”soft sensoreilla”, eli virtuaalisilla laskennallisilla sensoreilla.  

”Yksi esimerkki syy-seuraus-suhteiden paljastamisesta saatavista hyödyistä on energian säästö, kun vähennetään kuivatukseen käytettävää höyryä. Ratkaisu saattaakin löytyä paperikoneen märkäpäästä, jossa vakaus luo edellytykset optimaaliselle vedenpoistolle jo viira- ja puristinosassa. Pyrittäessä parantamaan prosessin toimintaa yhdellä osa-alueella, pitää pystyä analysoimaan olosuhteita ja poikkeamia koko prosessissa, jotta löydetään aiemmin piilossa olleita riippuvaisuuksia ja tunnistetaan samalla asiat, joilla on merkitystä”, Zabihian kertoo.  

Tehtailla toimitaan entistä suljetummissa vesikierroissa, kun halutaan vähentää tuoreen veden kulutusta. Tämä lisää haasteita, sillä lisääntyneet epäpuhtaudet prosessissa häiritsevät lyhyen kierron kemiaa, mikä puolestaan lisää saostuma- ja katkoriskiä. 

”Uskon, että Kemiralla on ainutlaatuinen asema tukea dataan pohjautuvien palvelujemme avulla asiakkaiden asiantuntijoita ja operaattoreita tuotannon resurssitehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi”, sanoo Mari Zabihian Kemiralta. 

MITÄ? Digitaalisilla hankkeilla pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään paperi- ja selluprosesseissa kalliita häiriöitä, kuten paperiradan katkoja ja hylkyä. 
 
MIKSI? Paperikoneilla energian, veden ja kemikaalien kulutuksen vähentämiseen tähtäävät dataan pohjautuvat hankkeet parantavat tuotannon tehokkuutta. 

Uusimmat