Havainnekuva sellutehtaan sekundäärilämmön talteenottoprosessista ja uudelleenkäytöstä.
Patentoitu suorahöyrynkorvausprosessi (DSR) tuottaa puhdasta prosessihöyryä tehtaan käytettävissä olevista lauhteista.

Sekundäärilämmön talteenotto ja uudelleenkäyttö sellutehtaan eri prosessialueilla 

Ympäristömääräysten tiukentuessa ja selluntuottajien keskittyessä kestävän kehityksen tavoitteisiinsa, on järkevää hyödyntää kaikki mahdollisuudet sekundäärilämmön uudelleenkäyttöön tehtaalla. 

”Andritz auttaa asiakkaitaan saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa hiilijalanjäljen pienentämisessä, vedenkäytön tehostamisessa ja raaka-aineiden käytön minimoimisessa. Sekundäärilämmön hyödyntämisessä on valtava potentiaali sellutehtaan eri prosessialueilla. Kun tehtaalle asennetaan tarvittava teknologia, lämpöä saadaan talteen ja siirrettyä prosessialueelta toiselle. Samalla pienennetään hiilijalanjälkeä ja mahdollistetaan huomattavia säästöjä energian ja raakaveden käytössä”, kertoo Andritzin Jussi Piira, Director, Sustainable solutions. 

Andritzilla on otettu käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa kehitetään nyt ratkaisuja, jotka ylittävät perinteiset prosessirajat. Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia hyödyntää syntyvää sekundäärilämpöä muissa prosesseissa tehtaan eri prosessialueilla.  

”Prosessialueita ylittävää näkökulmaa saattaa olla haastavaa hahmottaa, sillä helposti keskitytään vain yhteen tiettyyn osa-alueeseen. Jos kuitenkin tarkastelemme asiaa koko tehtaan laajuudelta, avautuu kuva mahdollisuuksista hyödyntää sekundäärilämpoä eri prosessialueiden välillä”, sanoo Andritzin Paavo Tolonen, Vice President, Global Product Manager, Cooking. 

”Ideana on asentaa kohtuullisen pieniä laitteita tehtaan niin sanottuihin ’vastaanottaviin’ prosesseihin. Tämä laitteisto muuntaa sekundäärilämpöä puhtaaksi höyryksi, jolloin ei tarvitse käyttää arvokasta soodakattilalla kehitettyä höyryä, vaan lämpö tuodaan sekundäärilämmön ’toimittavasta’ prosessista”, Tolonen selventää.  

Lämmön talteenotosta on monenlaisia hyötyjä, kuten energian säästöä, puhtaan lauhteen talteenottoa sekä veden ja toisiolauhteen optimaalista hyödyntämistä. Sekundäärilämpöä voidaan ottaa talteen myös jätevedestä ja muista lähteistä.  

”Tämä lähestymistapa tarjoaa ympäristöhyötyjen lisäksi myös taloudellisia etuja. Kustannushyötyjä syntyy, kun palautamme ensiölauhteen soodakattilaan, eikä meidän tarvitse tehdä kattilavettä raakavedestä”, toteaa Aki Muhli, Technology Manager, Cooking, Andritz. 

”Tämä auttaa säästämään energiaa, raakavettä ja demineralisointikustannuksia, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Lisäksi raakaveden maksimaalinen hyödyntäminen on entistä tärkeämpää, kun otetaan huomioon viimeaikaiset ennätykselliset lämpötilat ja kuivuudet eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa.” 

Andritzilla uskotaan, että sekundäärilämmön käytön optimointi ja maksimointi on jo nyt täysin mahdollista kaikilla sellutehtailla, koska asiakkaat ovat jo todenneet asennettujen teknologioiden tuottamat hyödyt.  

”Olipa kyse sitten uudesta rakennettavasta tuotantolaitoksesta tai jo toiminnassa olevasta tehtaasta, sellutehtaiden sekundäärilämmön hyödyntäminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden edistää kiertotaloutta tehtaan sisällä entistä paremmin ja samalla saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä”, sanoo Aki Muhli. 

Mitä? Sekundäärilämmön hyödyntämisessä on valtava potentiaali sellutehtaan eri prosessialueilla. 
 
Miksi? Kun ympäristömääräykset tiukentuvat ja selluntuottajat pyrkivät kestävän kehityksen tavoitteisiinsa, on järkevää hyödyntää kaikki mahdollisuudet sekundäärilämmön uudelleenkäyttöön tehtaalla. 

Uusimmat