Kartta monimuotoisiin metsiin 

Tuore tiekartta metsäluonnon tilasta kannustaa monimuotoisuustoimien yhä laajempaan toteuttamiseen sekä korostaa mittaamisen ja tiedon välityksen tärkeyttä. Myös monimuotoisuuden edistäminen ja metsien käyttö voidaan yhteensovittaa.

Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n monimuotoisuustiekartta on puuta jalostavan yhteisön tieteelliseen tutkimukseen perustuva selvitys metsäluonnon tilasta, metsäalan pitkäaikaisen monimuotoisuustyön tähänastisista vaikutuksista sekä mallinnus metsäluonnon kehityksestä tulevaisuudessa. Se on myös yhteinen sitoumus edistää esiin nostettuja kehityskulkuja.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki toteaa luontoa vahvistavien toimien olevan kiinteä osa metsätaloutta. 

Tiekartan avulla ymmärrämme entistä paremmin näiden toimien vaikutuksia. Tutkimus osoittaa, että monimuotoisuuden tila on monelta osin parantunut ja suunta on positiivinen myös tulevaisuudessa, 

Tiekartan julkistustilaisuudessa 12.9. valtioneuvoston puheenvuoron esittänyt ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen arvostaa puuta jalostavan teollisuuden aktiivista otetta ja tiedepohjaista lähestymistapaa.

– Yksityisellä sektorilla on kykyä ja tahtoa tuottaa ratkaisuja, joilla on aito vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen. Tämä osaltaan auttaa myös kansallisten ja kansainvälisten luontotavoitteidemme saavuttamisessa. 

Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha Siitosen mukaan metsänhoidon yhteydessä tehtävillä monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden määrää lisäävillä toimilla on selkeitä positiivisia vaikutuksia metsälajistoon. 

– Osassa toimenpiteissä positiiviset vaikutukset näkyvät pian, mutta osassa vaikutuksia voidaan joutua odottamaan vuosikymmeniä. Tutkimustietoa ja seurantoja näistä pitkän aikavälin lajistovaikutuksista tarvitaan lisää.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen – tutut toimet tehoavat

Suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden perustan luovat jatkossakin luontaiset puulajimme. 

Lehtipuiden ja sekapuustoisuuden lisääminen monipuolistaa metsälajistoa ja auttaa metsiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. 

Lahopuun määrän ja laadun lisäämisestä hyötyvät tuhannet lahopuusta riippuvaiset lajit. 

Arvokkaat elinympäristöt ovat monimuotoisuuskeskittymiä, joiden turvaaminen ylläpitää niiden monipuolista lajistoa. 

Lehtojen ja paahde- sekä paloelinympäristöjen hoitamisessa on valtava potentiaali, sillä niissä elää yli puolet uhanalaisista ja silmälläpidettävistä metsälajeista Suomessa. 

Yhteistyön merkitys korostuu 

Puun saatavuus tulee turvata yhdessä monimuotoisuuden turvaamisen kanssa, sillä puuta jalostava teollisuus tuottaa lukuisia ihmisten arkeen kuuluvia tuotteita globaaleille markkinoille.

– Monimuotoisuuden vahvistaminen onnistuu parhaiten teollisuuden, tieteellisten toimijoiden ja julkisen sektorin välisessä tiiviissä yhteistyössä. Monimuotoisuutta edistävien keinojen on oltava käytännössä ymmärrettäviä sekä oikeudenmukaisia paitsi luonnolle, myös sitä eri tavoin hyödyntäville tahoille, toteaa Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Monimuotoisuustiekarttahankkeessa kumppaneina toimivat Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Metsäteho Oy, Paikkatietokeskus ja Tapio Palvelut Oy.

Hankkeen ovat rahoittaneet Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiö sekä Puumiesten ammattikasvatussäätiö.

Lue lisää: Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta

Uusimmat