Kuriton ja kehollinen tarinointi elävöittää lasten ekologista mielikuvittelua

Tarinoihin uppoutuminen mielikuvittelun kautta elävöittää lasten toimijuutta kertojina ja muutoksen tekijöinä omassa lähiympäristössään. ECHOing-tutkimusryhmä
tutkii ja kehittää pedagogiikkaa, joka tukee ja vahvistaa pienten lasten ekologista mielikuvittelua. Lähtökohtana on, että lasten ekologinen mielikuvitus muodostuu henkilökohtaisten luontokokemusten ja kulttuurin – tarinoiden, tieteen ja taiteen – rajapinnoilla.

Tarinankerronta tarjoaa kokonaisvaltaisia toimintatapoja opetukseen ja kestävyysajatteluun, joissa lapsi saa toimia tutkijana, kertojana ja muutoksen tekijänä omassa lähiympäristössään. Tarinoihin pohjautuva pedagogiikka mahdollistaa lapselle elämyksiä ja uppoutumista sekä mielikuvituksellista ja kuritonta vaeltelua faktan ja fiktion välimaastoissa. Näitä periaatteita käytämme myös tutkimuksessamme, jossa hyödynnämme kehittämiämme leikillisiä pedagogisia materiaaleja tarinankerronnan tukena. Materiaalit tukevat lasten kehollista, tunneperäistä, aistillista, moraalista ja tieteellistä ympäristöjen tutkimista tarinoiden kautta.

Perinteistä ja digitaalista tarinankerrontaa hyödyntävä tutkimuksemme osoittaa, että lasten ekologinen mielikuvitus kietoutuu usein pohdintaan ihmisen ja luonnon monimuotoisesta suhteesta. Seitsemänvuotias Mari kertoo kuinka hänen mielestään ”luontokin tarvitsee ihmistä. Kun puu on vähän yksinäinen metsässä ja jotkut ihmiset hakkaa niitä puita… sit puut tarvii vähän kavereita. Sit se voi kasvaa ja kasvaa, niinku ihminen vauvana se kasvaa aikuiseksi.” Marin tarinassa painottuvat kasvien, puiden ja eläinten kokemukset ja oikeudet.

Tutkimukseemme osallistuneet lapset ovat myös olleet tarinoissaan kiinnostuneita pohtimaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon syitä. Nämä vakavat tarinat liikkuvat kuitenkin usein leikillisesti ja kurittomasti koetun ja mielikuvitellun rajamailla. Esimerkiksi, lasten tarinoissa kehollinen ja tunneperäinen kokemus majojen rakentamisesta metsään johti pohdintaan siitä voisivatko ihmiset elää puumajoissa isoissa puissa, näiden kaatamisen sijaan.

Puut ja metsät ovat saaneet näkyvyyttä viimeaikaisessa tutkimuksessa, joka osoittaa puiden maailman koostuvan monimuotoisista interaktiivisista verkostoista. Puut elävät ja kasvavat lähellä toisiaan, kommunikoivat juuristojen kautta toisilleen sekä voivat jopa varoittaa ja edesauttaa muiden ympärillä olevien puiden selviytymistä vaaratilanteissa. Myös tutkimukseemme osallistuvien lasten tarinoissa puut ilmenivät vuorovaikutuksellisina olentoina, jotka tuntevat ja viestivät asioita, kietoutuen monipuolisesti ihmisten maailmoihin.

Mitä siis tapahtuu kun tunnistamme tarinoiden mahdollisuudet ja kriittisesti pohdimme mitkä ja kenen tarinat, myös mielikuvitukselliset tarinat, tulevat kuulluiksi yhteiskunnassamme?
Luomalla tilaa tarinankerronnalle leikillisyyden ja mielikuvituksen kautta, luomme myös ennalta-­arvaamattomia tarinoita ja mahdollisuuksia muutokselle niin lapsille, kasvattajille kuin ympäristölle.

ECHOing-tutkimusryhmä
Jenny Byman, Jenny Renlund, Chin-Chin Wong, Kristiina Kumpulainen

Uusimmat