Sweco Industryn tasemalli suunnittelun ytimessä

”Olemme Swecossa panostaneet vahvasti esiselvityksiin ja perussuunnitteluun. Meillä on aina tavoitteena tehdä pohjatyö perusteellisesti ja astetta tarkemmin löytääksemme asiakkaalle sellaisiakin lisäarvoja ja -tuottoja, mitkä eivät alun perin olleet tavoitteenakaan”, toteaa Niko Ruokolainen, biotalouden prosessiasiantuntija Swecosta.

Hänen mukaansa kattavissa selvityksissä pyritään löytämään syvällisesti kaikki mahdolliset lisäarvot asiakkaan idealle sivuvirtoja myöten.

”Biotaloudessa ei keskitytä enää pelkästään sellun ja mäntyöljyn tuotantoon, vaan katsotaan muitakin jakeita.”

Prosessisuunnittelun palveluissaan Sweco korostaa tasepohjaista lähestymistapaa, eli teollisuuslaitoksen suunnittelu aloitetaan tasemallin laadinnalla. Kun se on tehty hyvin, eri tilanteita voidaan mallintaa nopeasti asiakkaan tavoitteiden mukaisin vaihtoehdoin.

Visuaalinen kuvaus tehtaan eri prosesseista ja virroista auttaa hahmottamaan jo etukäteen esimerkiksi mahdollisia prosessimuutoksia, kuten raaka-aineen ja muiden olosuhteiden vaihteluita. Lisäksi Swecon mukaan visuaalisella tasemallilla havainnollistetaan helposti, miten tehtaaseen voisi esimerkiksi lisätä uusia biojalostamoprosesseja.

”Tasemallissa pystyy havainnoimaan erilaiset sivutuotevirrat, jota arvioitaessa kyetään aina myös löytämään säästöjä tavoitellun prosessin muilla tuotealueilla. Näin sivutuotealueiden tuotannon taloudellinen kilpailukyky kasvaa alkuperäisiä tavoitteita paremmin”, Ruokolainen sanoo.

”Teemme aina selkeän taseen työn alussa, se on työmme lähtökohta ja auttaa visualisoimaan koko idean ja tavoitellun konseptin. Asiakkailla on aina omat tavoitteensa, ja me opimme koko ajan asiakkaiden mukana silloin, kun puhutaan uusista tuotteista tai prosesseista”, toteaa Lidia Testova, prosessiasiantuntija Swecon Bio process -liiketoimintaryhmästä.

Esimerkiksi biojalostamo voi tarkoittaa lähes mitä tahansa.

”Yhteytemme kemian ja kaivosliiketoiminnanryhmään ovat hyvin tiiviit. Prosessi visualisoituu tehokkaasti yhdistämällä biomassaosaamista kemian asiantuntemukseen.”

Haasteita turvallisuudelle

Sweco sanoo suunnitteluosaamisensa koostuvan kokonaisuutena prosessista, laitoksesta, automaatiosta ja turvallisuudesta monen muun asian rinnalla.

”Kun konseptia lähdetään miettimään taseiden kautta, esimerkiksi optimoimaan prosessia simuloimalla, käytämme hyväksi jo olemassa olevaa dataa. Lähestymme asiaa digitalisaation keinojen, kuten teollisen internetin ja IoT:n kautta”, kertoo Pasi Haravuori, Swecon automaatiopalveluiden osastopäällikkö.

Hänen mukaansa automaatiojärjestelmien pitää olla tietoliikenneverkkojen rakenteiden puolesta mahdollisimman turvallisia. Automaatio pitää liittää kaikkiin prosessiosioihin ja useiden eri tahojen järjestelmiin, mikä aiheuttaa haasteita kyberturvallisuudelle.

”Haastavinta on lähtötietojen saaminen, jotta pystymme optimoimaan automaatiota. Raakaa dataa pitää kerätä antureista ja mittalaitteista lähtien. Tätä dataa analysoidaan ja etsitään il­­miöitä, jotta ne voidaan mallintaa. Automaatiota tukevat myös kattavat mallikirjastot, joten palapeliä pystytään rakentelemaan aiemman kokemuksen myötä”, Haravuori toteaa.

Dataa on kerättävä monesta paikasta. Lisäksi yksittäiset laitteet on saatettu optimoida osa­prosessien näkökulmasta. Toisinaan koko tuotantoyksikön optimoinnin kannalta saattaa tulla tilanne, jossa laitos ei toimikaan tavoitteellisella tavalla. Yksittäisten laitteiden tehdasasetukset eivät välttämättä aina toimi yhdessä koko laitoskompleksin hyväksi.

”Kokonaisuuden optimointia auttaa se, että meillä on kattavaa tietoa siitä, miten prosessien tulisi toimia silloin, kun automaatiojärjestelmässä otetaan huomioon laitoksen ajotapa ja reseptiikka.”

Hyötyä laitosmallista

Kattavasta laitosmallista on hyötyä myös sen jälkeen, kun tehdas käynnistetään ja tuotanto alkaa.

”Laitosmallin avulla voimme tehdä testauksia ja lisäoptimointia puuttumatta prosessin ja tuotannon kulkuun, ja voimme hyödyntää myös käyvän laitoksen tietoja mallinnuksen rinnalla. Optimoidut arvot voidaan mallinnuksen jälkeen siirtää turvallisesti prosessiin”, sanoo Sanna-Maria Järvensivu, asiantuntija Swecon turvallisuusteknologian palveluista.

Turvallisuus mielletään yleensä kalliiksi investoinnin osaksi. Todellisuudessa kustannukset syntyvät turvallisuuspuutteiden paikkaamisesta.

”Kun turvallisuus on osana suunnittelua alusta alkaen, vältämme turhia kustannuksia ja aikataulun viivästyksiä. Turvallisuus on kaiken suunnittelun yllä oleva sateenvarjo, jota ohjaa lainsäädäntö. Digitalisaation ja tietoliikenteen lisääntyessä meidän tulee hallita myös kyberturvallisuutta prosessin ja laitteiden turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän näkökulmasta.”

One Sweco

Konsulttikonserni Sweco nojaa Suomen palveluissaan One Sweco -brändiin.
Helsingin Ilmalassa työskentelee yli 1000 swecolaista saman katon alla edustaen poikkitieteellisesti kaikkia talon palvelusegmenttejä prosessisuunnittelusta automaatio-, turvallisuus- ja rakennussuunnitteluun. Lisäksi toiset 1000 asiantuntijaa löytyy muualta Suomesta yhteensä 25 paikkakunnalta.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat