MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n toiveet hallitusohjelmaan

MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n toiveet hallitusohjelmaan

Toimivien puumarkkinoiden luominen varmistaa osaltaan nykyisen teollisen kapasiteetin säilymisen sekä parantaa teollisuuden halukkuutta investoida Suomeen jatkossakin.  Toimenpideohjelmien pitää olla pitkäkestoisia, mutta niiden toteuttaminen tulee aloittaa viivytyksettä. Teollisuuden käyttämästä kotimaan puusta noin 80 prosenttia ostetaan yksityismetsistä.

Kotimaisen puun käytön lisäämisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Metsäsektori työllistää suoraan ja välillisesti noin 200 000 suomalaista. Kun kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon, sektori vaikuttaa jopa 500 000 suomalaisen talouteen.

Kasvua vahvistavia toimia seuraavaan hallitusohjelmaan

MTK ja Metsäteollisuus ry esittävät yhteisenä kantanaan, että seuraavaan hallitusohjelmaan sisällytetään kymmenen toimenpidekokonaisuutta:

  1. Käynnistetään valtakunnallinen Puurakentamisohjelma.
  2. Edistetään pitkäjänteisillä, kannustavilla veroratkaisuilla metsäteollisuuden ja 
-talouden kilpailukykyä sekä puumarkkinoiden toimivuutta.
  3. Parannetaan metsien omistusrakennetta verotuksen keinoin edistämällä sukupolvenvaihdoksia, ehkäisemällä metsätilojen pirstaloitumista ja edistämällä metsäkiinteistöjen markkinoille tuloa.
  4. Parannetaan metsätalousyrittäjyyden toimintaedellytyksiä.
  5. Parannetaan metsäpalvelumarkkinoiden toimivuutta.
  6. Sitoudutaan KMO 2015 toteuttamiseen ja metsälainsäädännön kehittämiseen.
  7. Käynnistetään uusi Metsäalan strateginen ohjelma 2011–2015.
  8. Huolehditaan kestävän metsätalouden Kemera- ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden parantamiseen tähtäävän Metso-ohjelman rahoituksesta.
  9. Toteutetaan uusiutuvan energian tavoiteohjelmaa ottaen huomioon metsäteollisuuden rooli uusiutuvan energian tuottajana ja turvataan teollisuuden raaka-aineen saanti.
  10. Tehostetaan puunhankinnan logistiikkaa kehittämällä rautateiden terminaaliverkostoa, kunnostamalla alempaa tieverkostoa sekä korottamalla puutavara-autojen kokonaispainoja.

Uusimmat