Hallitusohjelma tukee metsäteollisuuden kilpailukykyä

Hallitusohjelma tukee metsäteollisuuden kilpailukykyä

”Keskeiseksi tavoitteeksi uudessa hallitusohjelmassa on otettu talouskasvun edellytysten luominen. Metsäteollisuuden näkökulmasta merkittävimpiä ratkaisuja on päätös alentaa energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroja 120 miljoonalla eurolla muuttamalla energiaveroleikkuria. Myös Suomen tiukentuva kanta vientiteollisuuden kustannuksia sadoilla miljoonilla lisäävän Itämeren merenkulun rikkipäästörajoituksen muuttamiseksi on tervetullut linjaus”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Metsäteollisuudella on hyvät edellytykset menestyä Suomessa, mikäli toimintaympäristöstämme poistetaan kilpailijamaihin nähden kohtuuttomia rasituksia. Uusi hallitusohjelma on oikea askel tällä tiellä. Nyt tehtyjen linjausten toteuttaminen vähentää kotimaisten tuotantokustannusten nousupaineita ja antaa paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaa sekä investoida Suomeen”, jatkaa Jaatinen.

Energiaverotusta kehitetään kilpailijamaiden suuntaan

Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi hallitus aikoo tehostaa energiaverotuksen palautusjärjestelmää eli niin sanottua energiaveroleikkuria.

Energiaveroleikkuria korjaamalla kevennetään perusteollisuuden energiaverotusta EU:n säännösten minimitasolle. Tämä parantaa metsäteollisuuden mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian tuotantoa vientituotteiden valmistuksen osana ja vahvistaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Hallituksen päätös olla myöntämättä periaatelupia uusille ydinvoimaloille on sen sijaan pettymys. Lisäksi vesi- ja ydinvoimatuotannolle kaavailtu windfall-vero vaarantaa ilmastoystävällisen perusvoiman tuotannon. Molemmat päätökset vaikuttavat teollisuuden kilpailukykyyn ja energiakustannusten nousuun. Windfall-järjestelmän kehittämisessä onkin turvattava kohtuulliset energiakustannukset ja yritysten investointiedellytykset.

Merenkulun kustannuspaineisiin vaikutetaan aktiivisemmin

Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan vaikuttamaan EU:n liikenne- ja ympäristösäännöksiin siten, että yrityksille turvataan tasapuoliset toimintamahdollisuudet sijaintimaasta riippumatta.

Metsäteollisuuden kannalta merkittävää on, että hallitus aikoo toimia aktiivisesti sen puolesta, että merenkulkuun liittyvien IMO:n ja EU:n ratkaisujen toteutus ja aikataulut varmistetaan Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaavalla tavalla. IMO:ssa hyväksytyn merenkulun rikkirajojen kiristäminen uhkaa aiheuttaa satojen miljoonien lisäkustannukset Suomen viennille vuoden 2015 jälkeen.

”On erittäin tärkeää, että rikkipäätöksen muuttaminen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin sopeutuminen nostetaan Suomen EU-agendan kärkeen. Asiaan on vaikutettava korkeimmalla poliittisella tasolla sekä Euroopan Unionin että IMO:n kautta”, toteaa Jaatinen.

Puun energiakäytön aiheuttamiin vääristymiin puututaan

Hallitusohjelmaan sisältyy selkeä kirjaus, jonka mukaan hallitus varmistaa, että uusiutuvan energian tuet eivät vääristä kilpailua puumarkkinoilla ja vaikeuta metsäteollisuuden raaka-aineen saantia.

On tärkeää, että Suomi sitoutuu uusiutuvan energian tavoitteisiin vaarantamatta metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä.

Tavoitteet turpeen käytön pienentämiseksi sen sijaan lisäävät puun energiakäyttöä, Suomen energiantuotannon riippuvuutta tuonnista ja nostavat energiakustannuksia.

Puun tuloa markkinoille ja metsien omistusrakennetta parannettava

Puun saatavuuden parantamiseksi hallitus sitoutuu toteuttamaan Kansallisen metsäohjelman 2015. Metsäteollisuuden näkökulmasta keskeistä on metsien käyttöasteen nostaminen 70 miljoonan kuutiometrin vuotuiselle tasolle.

On myönteistä, että metsänhoitoyhdistysten toimintaa selkeytetään ja kilpailuneutraliteetti eri toimijoiden välillä toteutetaan. Tämä vahvistaa metsäpalvelumarkkinoiden kehittymistä ja tasapuolisten kilpailuedellytysten syntymistä.

Hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet puunhankinnan tehostamiseksi ja metsätilarakenteen parantamiseksi ovat hyviä, mutta esitetyt toimenpiteet riittämättömiä.

Puurakentamista vauhditetaan

Edellisellä hallituskaudella otettiin merkittäviä edistysaskeleita paloturvallisuuteen liittyvissä rakentamismääräyksissä poistamalla puun käyttöä haittaavia kohtuuttomia esteitä.

On hyvä, että uudessa hallitusohjelmassa parannetaan entisestään puun asemaa rakennusmateriaalina ja otetaan käyttöön elinkaarilaskenta energiatehokkuuden vaatimuksissa. Hallitus sitoutuu puurakentamisen edistämiseen EU:ssa ja käynnistää valtakunnallisen puurakentamisohjelman.

Laaja-alainen infrastrategia tarpeen

Hallitus aikoo tehdä kattavan liikennepoliittisen selonteon, jossa kiinnitetään erityishuomiota logistiikan pullonkauloihin. On myönteistä, että investointeja väylähankkeisiin tarkastellaan kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta.

Myös metsätaloudelle tärkeiden alemman asteisen tieverkon kunnossapidosta tehty linjaus on myönteinen metsäteollisuuden kannalta.

Paikallinen sopiminen metsäteollisuuden tavoitteena

Hallitus haluaa toimia yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on edelleen sopia palkoista liittotasolla ja edistää yrityskohtaista sopimista alan kilpailukyvyn parantamiseksi.

 

Uusimmat