Metsäteollisuus vie Eurooppaa biotalouteen

Stora Ensoa vuodesta 2014 lähtien toimitusjohtajana luotsannut Karl-Henrik Sundström on viime vuodesta lähtien hoitanut edunvalvontaa Euroopan metsäteollisuutta edustavan yhteisjärjestö CEPIn puheenjohtajana. Kausi jatkuu tämän vuoden loppuun.

CEPIn päätarkoituksena on lobata metsäteollisuuden intressejä Brysselissä.

”Tehtävämme on varmistaa, että EU:n päätöksen­teossa ymmärretään sekä metsäteollisuuden haasteet että mahdollisuudet”, Sundström kertoo.  

”Emme kuitenkaan voi ajaa yhden yrityksen, kansallisen metsäteollisuuden tai edes Suomen ja Ruotsin etua, vaan ainoastaan asioita, joista voimme saavuttaa konsensuksen koko Euroopan metsäteollisuuden kanssa. Tehtävä poikkeaa siis täysin yksittäisen yrityksen johtamisesta.”

Sundström mainitsee onnistumisena noin puolentoista vuoden takaisen EU:n maankäyttöä koskevan LULUCF-asetuksen valmistelun.

”Ensimmäinen komission ehdotus oli Suomen kannalta katastrofaalinen ja Ruotsin kannalta erittäin huono, koska se olisi jäädyttänyt metsän hakkuut vertailujaksoon, eikä metsän kasvua olisi voinut hyödyntää”, hän sanoo.

”Aluksi monet kierrätyspaperiin keskittyneet jäsenyhdistykset pitivät tätä vain pohjoismaita koskevana asiana. He kuitenkin ymmärsivät lopulta, että jos neitseellisen kuidun tuotanto vähenee, ei materiaalia riitä kierrätyspaperiinkaan. Teimme todella työtä sen eteen, että myös metsien kasvu otettaisiin asetuksessa huomioon, ja onnistuimme.”

CEPI on ajanut myös muun muassa bioenergian luokittelua kestäväksi energiaksi. Seuraavana asialistalla ovat muun muassa EU:n ilmastostrategia vuoteen 2050 ja kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano.

”Meidän täytyy löytää asiat, jotka koskevat koko alaa ja keskittyä niihin. Suomen EU-puheenjohtajuus tulee nyt kätevästi, kun bioenergiastrategiaa työstetään.”

Tausta talousjohtajana

Karl-Henrik Sundström on taustaltaan talousjohtaja: ensin hän toimi talousjohtajana puhelinyhtiö Ericssonilla ja sitten NXP Semiconductorsilla, joka on puolijohteita valmistava alankomaalainen suuryritys.

Metsäteollisuudesta hänellä ei ollut kokemusta ennen kuin tuli talousjohtajaksi Stora Ensoon vuonna 2012.

”Minulla ei ollut silloin mitään tietoa siitä, miten paperia, pahvia tai pakkauksia valmistetaan. Toisaalta johtaminen, myynti ja talous pysyvät samoina toimialasta tai lopputuotteista huolimatta”, Sundström toteaa.

Ajattelutapa sopii yhtiöön, joka käy läpi täydellistä muutosta paperiyhtiöstä pakkaus-, puutuote- ja biotalouden toimijaksi ja on uudistamassa koko tuoteportfolionsa.

”Muutos on ollut iso ja nopea, sillä investoinnit tehdään 50 vuodeksi. Vielä vuonna 2006 liikevaihdostamme 70 prosenttia tuli paperista. Viime vuonna paperin osuus oli 29 prosenttia ja laskee yhä”, ­Sundström toteaa. 

Hienopaperin kysyntä on laskenut kaikkein nopeimmin, joten suunnitelmat sulkea toinen Oulun tehtaan paperikoneista ja muuntaa toinen pakkauskartongin valmistamiseen eivät ole yllättäviä.

”Olisi parempi muuntaa tehdas kuin ­sulkea se kokonaan. Tulevaisuudessa on mahdollista, että toinenkin paperikone ­voitaisiin muuntaa kartonkituotantoon sopivaksi.” 

Investointeja innovointiin

Stora Enso investoi vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen.

”Keskitymme tulevaisuuden tuotteisiin, ja investoimme joka vuosi lähes 150 miljoonaa euroa innovointiin. Se on yli kaksinkertainen satsaus kilpailijoihimme verrattuna.”

Jotkut innovaatioista ovat lyhemmän aikavälin ratkaisuja, mutta toisista odotetaan liikevaihtoa vasta viiden tai kymmenen vuoden päästä.

”Uusien tuotteiden merkitys kasvaa koko ajan. Vuonna 2015 vain 1,5 prosenttia myynnistämme tuli uusista tuotteista, kun viime vuonna luku oli jo 9 prosenttia.”

Sundström painottaa, että uusiutuva, kierrätettävä ja fossiiliton raaka-aine on metsäteollisuuden siunaus. Teoreettisesti kaikki, mitä nykyisin tehdään fossiilista materiaaleista, voitaisiin tehdä puusta.

Käytännössä kyse on siitä, mikä on kannattavaa taloudellisesti.

”Tutkimme esimerkiksi mikrofibrilloitua selluloosaa, josta voidaan valmistaa elintarvikepakkauksissa tarvittavia läpäisemättömiä kalvoja korvaamaan muovia. Toinen suunta on uudenlaiset muotoiltavat biokomposiitit.”

Sundström mainitsee myös älypakkaukset ja uuden sukupolven muotoonpuristetut kuitutuotteet, joilla voidaan korvata esimerkiksi monet muovia sisältävät kertakäyttöiset take away -pakkaukset. 

Ligniinistä kehitetään muun muassa fenolitonta liimaa, hiilikuitua ja materiaalia energian varastointiin.

”Kestää tosin vielä 10–15 vuotta, ennen kuin kaikista näistä tuotteista tulee kaupallisia sovelluksia.”

Sundströmillä on vahva usko metsäteollisuuden menestykseen tulevaisuudessa:

”Metsäteollisuuden ja erityisesti Stora Enson positio on erittäin hyvä seuraavat 50 vuotta. Vaikka emme olisi ainoa ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa, olemme varmasti osa ratkaisua.”

CEPI toimii  Brysselissä

CEPI eli Confederation of European Paper Industries on Euroopan laajuinen järjestö, joka edustaa 495 metsäteollisuuden yritystä ja 900 paperi-, sellu- kartonki- tai biotuotetehdasta 18 kansallisen yhdistyksen kautta.

CEPIn toimisto on Brysselissä, ja toimitusjohtajan lisäksi palkattua henkilökuntaa on 17. Hallitukseen kuuluu 33 jäsentä, jotka koostuvat kansallisten yhdistysten edustajista ja suurimpien yritysten toimitusjohtajista. Pienempi ohjausryhmä toimii linkkinä työryhmien ja hallituksen välillä, ja lisäksi kansallisten yhdistysten johtajista koottu neuvonantajaryhmä, Association Directors Group, eli ADG, toimii toimitusjohtajan apuna. CEPIn missiona on edistää Euroopan transformaatiota kohti vähähiilistä, biopohjaista kiertotaloutta.

Teksti Katariina Krabbe
Kuva Stora Enso

Uusimmat