Metsäteollisuus on merkittävä toimija Ruotsin taloudessa

Metsäteollisuus on Ruotsin tärkeimpiä liiketoiminta-alueita, joka edistää työllisyyttä ja hyvinvointia koko maassa. Ala on myös avainasemassa kehityksessä kohti kestävää, biopohjaista yhteiskuntaa.

Ruotsi on maailman kolmanneksi suurin sellun, paperin ja sahatavaran viejä, jonka metsäteollisuuden osuus maan koko teollisuuden työllisyydestä, viennistä ja liikevaihdosta on 9-12 prosenttia. Metsäteollisuus työllistää suoraan 70 000 ihmistä sekä noin 50 000 alalla toimivaa yhden miehen yritystä. Useissa maakunnissa metsäteollisuuden osuus teollisuuden työllisyydestä on vähintään 20 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennin arvo vuonna 2018 oli 145 miljardia kruunua. Tämä pitää sisällään noin 80 prosenttia metsäteollisuuden tuotteista. Vuonna 2016 Ruotsin metsäteollisuus tuotti 11,9 miljoonaa tonnia sellua, 10,1 miljoonaa tonnia paperia ja 18,3 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa.

Ruotsin pinta-alasta noin 70 prosenttia on metsämaata, josta 80 prosenttia on aktiivisessa käytössä. Metsävaroista kaadetaan vuosittain yksi prosentti. Viimeisen 90 vuoden aikana Ruotsin metsävarat ovat kaksinkertaistuneet.

Ruotsi sijoittaa vuosittain kaksi miljardia kruunua metsätutkimukseen yliopistoissa, korkeakouluissa ja instituuteissa. Metsäteollisuusyritykset sijoittavat vuosittain 2,3 miljardia kruunua omaan tutkimukseensa. Ruotsin puutavaran määrä kasvaa edelleen, mikä tarjoaa alustan uusille tutkimuspohjaisille innovaatioille, jotka muokkaavat tulevaisuuden biotaloutta.

Ruotsin metsäteollisuusliiton jäseninä on 50 sellu- ja paperitehdasta, 120 sahaa sekä 40 muuta alan yritystä.

Analyysi: Ruotsin metsäsektori on vakaalla pohjalla

Antti Viljakainen
analyytikko
Inderes Oy

Suomi ja Ruotsi ovat perinteisiä metsäteollisuusmaita, joista molemmista löytyy runsaasti biopohjaisten tuotteiden kehittämiseen liittyvää osaamista. Biotalouteen linkittyvien ekosysteemien rakentaminen sekä yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyö luovat kummallekin mahdollisuuksia saada parempia biopohjaisia tuotteita uusille markkinoille.

Samaan aikaan maat jatkavat kilpailua perinteisissä metsäteollisuuden tuotteissa esimerkiksi globaaleilla sellumarkkinoilla sekä Euroopan paperi- ja kartonkimarkkinoilla.

Ruotsin metsäteollisuuden tuoteportfolio on tällä hetkellä Suomea paremmin asemoitunut metsäteollisuuden trendeihin. Ruotsin tuotannosta supistuvan painopaperisegmentin painoarvo on Suomea pienempi ja kartonkeja sekä erikoispapereita tuotetaan Ruotsissa suhteessa Suomea enemmän.

Sen sijaan sellun tuotannon kilpailukyvyssä Suomi on todennäköisesti aavistuksen edellä muun muassa viime vuosien tehdasinvestointien ansiosta.

Ruotsin vahvuuksiin kuuluvat lisäksi lyhyempi kuljetusetäisyys Keski-Euroopan vientimarkkinoille ja oma valuutta, joka tyypillisesti antaa vientiteollisuudelle erilaisissa suhdannetilanteissa joustavan rajapinnan.

Puumarkkinan rakenne on Ruotsissa erilainen, sillä siellä teollisuuden rooli metsänomistajana on Suomea suurempi ja yksityiset metsäpalstat ovat keskimäärin suurempia. Molemmat maat jalostavat puuta omia hakkuita enemmän. Ruotsi tuo puuta maahan etenkin Baltiasta, kun taas Suomen pääasiallinen tuontikanava löytyy Venäjältä.

Teksti Ari Rytsy
Kuva Shutterstock

Uusimmat