Lappeenranta hyödyntää energiantuotannossa metsäteollisuuden sivuvirtoja

Lappeenrannan systemaattisen ilmastotyön ansiosta kaupunki kisaa nyt jo toista kertaa finalistina European Green Leaf Award -kilpailussa. European Green Leaf Award on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastopolitiikka ja toimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä.

”On todella hienoa, että tuomariston arvion mukaan ansaitsemme päästä jälleen finaaliin tässä korkeatasoisessa kilpailussa. Se kertoo siitä, että tekemistämme arvostetaan”, iloitsee Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Ilmastoasioissa kaupungin strategiaa tukee tiivis yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) sekä paikallisesti operoivien yritysten kanssa. Etelä-Karjalassa toimii yrityslähtöinen Greenreality Network, johon kuuluu tänä päivänä jo 47 yritystä ja yhteisöä. Verkoston puitteissa energia- ja ympäristöalan toimijat voivat vaihtaa kokemuksia ja vauhdittavat alueen myönteistä ilmastokehitystä.

”Koska ilmastokysymykset linkittyvät suoraan energiakysymyksiin, on perusteltua keskittää kehityshankkeet ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Niiden kautta on myös mahdollista tuoda Lappeenrantaan uutta elinvoimaa”, sanoo Räsänen.

Kotimaista lähienergiaa paikallisesta biovoimalaitoksesta

Vuonna 2010 tuotantokäyttöön otettu Kaukaan Voiman yhteistuotantovoimalaitos muutti energiatuotannon perustumaan merkittävästi uusiutuviin puuperäisiin polttoaineisiin. Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa UPM Kaukaan tehdasalueelle prosessihöyryä ja kaupungille kaukolämpöä sekä molemmille sähköä.

”Tällä hetkellä Kaukaan Voiman biovoimalaitos toimittaa noin 90 prosenttia Lappeenrannan kaupungin vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta. Laitos tuottaa myös vihreää sähköä. Tätä täydennetään kattavasti muilla uusiutuvilla energiamuodoilla”, Räsänen kertoo.

Pohjolan Voima Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n yhteishankkeena toteutettu Kaukaan Voiman biovoimalaitos on vähentänyt kaupungin hiilidioksidipäästöjä lähes 40 prosentilla, mikä tarkoittaa yli 60 000 tonnin pudotusta. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen polttoaineista noin 90 prosenttia on hiilidioksidineutraalia, puuperäistä polttoainetta, josta noin puolet tulee suoraan tehdasalueella toimivalta sahalta sekä sellu- ja paperitehtaalta. Loput biovoimalaitoksen puuperäisistä polttoaineista koostuvat muista puunjalostusteollisuuden sivuvirroista ja metsätähteestä.

Kaukaan tehdasalue on biometsäteollisuuden taidonnäyte

Kaukaan Voiman biovoimalaitos toimii Lappeenrannan ytimessä samalla tehdasalueella UPM Kaukaan tehtaiden kanssa. Tässä UPM:n suurimmassa Suomen yksikössä tuotetaan sellun ja sahatavaran lisäksi aikakausilehtipaperia, biopolttoaineita, biokemikaaleja ja biolääketieteen tuotteita. Myös Kaukaan Voima biovoimalaitoksen operointi tapahtuu UPM:n sellutehtaalta käsin.

”Kyseessä on ainutlaatuinen biometsäteollisuuden integraatti, joka pystyy hyödyntämään kaikkia suomalaisesta metsästä syntyviä jakeita joko suoraan tuotteissa tai sitten uusiutuvassa energiantuotannossa. Jopa sellutehtaan jätevedenpuhdistamon bioliete päätyy biovoimalaitokselle polttoon”, kertoo UPM Kaukaan tehtaiden integraattijohtaja Vesa Volmari.

Kaukaan Voima Oy:n toimitusjohtaja Juha Kouki korostaa, että biovoimalaitos on suunniteltu vastaamaan UPM Kaukaan tehtaiden ja Lappeenrannan kaupungin lämmöntarvetta, mikä mahdollistaa myös sähköntuotannon. Nämä yhdessä on huomioitu voimalaitoksen suunnittelussa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakastarpeita.

”Tällä hetkellä polttoaineista noin 10 prosenttia on turvetta. Sen käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti edetessä kohti hiilidioksidineutraalia tuotantoa”, Kouki vahvistaa.

Ennustettavaa energiayhteistyötä muuttuvassa ilmastopolitiikassa

Kaukaan Voima Oy:n vahvuus on sivuvirtojen hyödyntämisessä energiantuotannossa eli prosessihöyryn, sähkön ja kaukolämmön tuottamisessa. Tämä tekee sekä tuotannosta että energiayhteistyöstä ennustettavaa ja pitkäjänteistä muuttuvassa ilmastopolitiikassa.

”Suora puun käyttö energiantuotannossa on tulevaisuudessa epävarmemmalla pohjalla. Sivuvirrat näyttävät olevan hyväksyttäviä kauas tulevaisuuteen”, perustelee Räsänen.

Hän pitää tärkeänä, että Lappeenranta on mukana Kaukaan Voimassa omistajan roolissa. Sitä kautta viesti kaupungin toiveista ja tarpeista välittyy suoraan ja mutkattomasti muille osakkaille. Monitasoinen yhteistyö onkin tuottanut hienosti hedelmää.

”Biovoimalaitoksen keskeinen sijainti UPM Kaukaan tehdasalueella mahdollistaa hyvän integraation suoraan kaupunkiin. Hyvä ja toimiva osapuolten välinen yhteistyö takaa molemmille asiakkaille tehokkaan ja ympäristövaikutuksiltaan alhaisen energiantuotannon”, Kouki listaa.

Teksti Ari Rytsy
Kuva Mikko Nikkinen

Uusimmat