Suomen tieverkko mahdollistaa metsäteollisuuden 12 miljardin euron vuotuiset vientitulot. Logistiikalla ja tieverkolla onkin keskeinen merkitys toimialan kilpailukyvylle – siksi väylien kunnossapidon rahoitusta ja suunnitelmallisuutta pitää jatkuvasti kehittää.

WSP Finland Oy:n selvitys tieverkon ja sen osien merkityksestä eri toimialojen kuljetusketjuille on julkistettu. Metsäteollisuus on yksi selvityksen rahoittajista. Tavoitteena oli selvittää eri kuljetusvirtojen jakaantumista tieverkolle sekä kuljetusvolyymien että kuljetettavan tavaran arvon perusteella.

Selvityksessä tarkasteltiin tieverkon merkitystä metsäteollisuudelle koko toimialan tasolla. Lisäksi tukki- ja kuitupuun, paperimassan ja sellun, paperin, kartongin ja painotuotteiden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä hakkeen, purun ja energiapuun kuljetuksia tutkittiin omina kokonaisuuksinaan.

Raportti vahvistaa tieverkon keskeisen merkityksen metsäteollisuuden kilpailukyvylle ja kuljetusketjulle. Sen mukaan toimiva tiestö mahdollistaa toimialan 12 miljardin euron vuotuiset vientitulot.

Toimiala käyttää kattavasti Suomen koko tieverkkoa. Alan kuljetukset muodostavat 28 prosenttia maamme koko tiekuljetussuoritteesta.

Kilohinnaltaan arvokkaamman tavaran kuljetuksia on eniten pääteillä, kun volyymi puolestaan jakaantuu laajemmin koko tieverkolle. Raaka-ainekuljetuksia on paljon alemmalla tiestöllä, mutta myös pääteillä. Tuotekuljetukset keskittyvät lähinnä päätieverkolle. Yleisten teiden lisäksi yksityinen tieverkko ja metsätiet ovat oleellinen osa metsäteollisuuden kuljetusketjua.

Metsäteollisuuden vuotuisista, noin 80 miljoonan tonnin kuljetusvolyymeista Suomen sisällä 75 prosenttia on tiekuljetuksia. Investoinnit nostavat kuljetusmääriä vuositasolla useita miljoonia tonneja.