Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat viime vuodesta paperia lukuun ottamatta. Kuumin kysyntä on sahatavaralla, sellulla ja kartongilla.

Kilpailun vuoksi vientihinnat laskevat kaikissa päätuoteryhmissä vaneria lukuun ottamatta tänä vuonna, mutta tasaantuvat seuraavana vuonna, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Sahatavaran viennin ennakoidaan kasvavan tänä vuonna ennätykselliseen 8,5 miljoonaan kuutiometriin. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla sahatavaran vienti Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan on lisääntynyt. Erityisesti kuusisahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut.

Kilpailun kiristyminen ja sahatavaran ylitarjonta tietyillä markkinoilla painavat etenkin mäntysahatavaran vientihintoja.

”Vuonna 2017 sahatavaran tuotanto- ja vientimäärien arvioidaan edelleen kasvavan hieman, mutta viennin yksikköhintojen aleneminen tasaantuu”, ennustaa Luken tutkija Antti Mutanen.

Kotimaassa sahatavaran kulutuksen kasvua joudutaan tänä vuonna vielä odottamaan, koska omakotirakentaminen on vaisua. Vuonna 2017 kotimaan kulutuksen odotetaan kasvavan jo selvemmin. Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät yllä vanerin tuotanto- ja vientimääriä sekä vientihintatasoa.

Kartongin ja sellun vienti kasvaa

Uusien investointien sekä hyvän maailmanmarkkinakysynnän myötä sellun ja kartongin tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja ensi vuonna. Lehtisellun tarjonnan lisäys maailmalla on heijastunut myös havusellun maailmanmarkkinahintaan. Suomessa havusellun hinta laski reippaasti alkuvuonna 2016.

Kartonkia kysytään enemmän, mutta myös sen tarjonta keskeisillä markkina-alueilla on kasvanut. Kartongin vientihinta alenee tänä vuonna, mutta tasaantuu ensi vuonna. Painopapereiden kulutus maailmalla jatkaa laskuaan. Paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat edelleen. Sellun ja kartongin hyvän kysynnän ansiosta kannattavuus massa- ja paperiteollisuudessa säilyy tänä ja ensi vuonna lähes viime vuoden hyvällä tasolla.

Puumarkkinoilla riittää vilskettä – hintakehitys maltillista

Metsäteollisuuden puun käytön kasvaessa kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna 59,5 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 61,8 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti lisääntyy hieman tänä vuonna.

Kuusisahatavaran hyvän kysynnän, mutta maltillisen vientihintakehityksen myötä kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna hieman. Kuusikuidun lisääntyvä käyttö kartongin valmistuksessa vetää sen kantohintaa myös hieman ylös. Muilla puutavaralajeilla kantohinnat alenevat tänä vuonna. Ensi vuonna havusellun tuotannon kasvu lisää mäntykuidun kysyntää ja nostaa sen kantohintaa.

Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,7 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos on 110 euroa vuonna 2016 ja 115 euroa vuonna 2017.

Metsähakkeen käyttö polkee paikallaan

Fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, halvat päästöoikeudet sekä epävarmuudet tukipolitiikassa ovat hidastaneet investointipäätöksiä ja jarruttavat metsäenergian käytön kasvua.

Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan noin 8,2 miljoonaan kiintokuutiometriin tänä vuonna ja pysyvän ensi vuonna samalla tasolla. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan arvioidaan vastaavasti pysyvän tänä ja ensi vuonna viime vuoden tasolla. Myös puupellettien tuotanto Suomessa pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla, mutta kasvaa ensi vuonna muutamia prosentteja.