Itä-Suomessa on käynnistynyt huhtikuun alussa kaksi ja puoli vuotta kestävä ”Kehityshyppy metsänhoitoon” -ESR-projekti. Projektin tavoitteena on nostaa metsänuudistamis- ja taimikonhoitovaiheiden tuottavuutta 5–10 prosenttia. Pitkällä aikavälillä pyritään laadultaan hyvien taimikoiden ja nuorten metsien osuuden kasvattamiseen.

Tuottavuutta nostetaan viemällä käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja ja uusia teknisiä ratkaisuja. Työtapana on tutkimuksen, metsäpalveluja tuottavien yritysten, muiden yrittäjien ja metsänomistajien yhteinen kehittämistyö. Siihen sisältyy koulutusta, demonstraatioita sekä pienehköjä kehittämishankkeita metsänhoidon osaamisen parantamiseksi.

Metsänuudistamisen osalta keskitytään taimihuollon sekä maanmuokkauksen ja istutustyön laadun kehittämiseen. Koko uudistamisketjun kustannuksia pienennetään parantamalla maanmuokkaukseen liittyvää osaamista ja hyödyntämällä tehokkaammin jo käytössä olevia laadunvalvontamenetelmiä kuten omavalvontaa.

Taimikonhoidon tuottavuutta parannetaan ajoittamalla se metsänhoitoketjun kannalta optimaalisesti. Tavoitteena on edistää oikea-aikaiseen, kaksivaiheiseen taimikonhoitoon siirtymistä ja kehittää työkaluja taimikonhoidon työmäärän ennalta-arviointiin.

Kolmantena keskeisenä kehittämiskohteena on uusien teknologisten ratkaisujen tuominen koneelliseen metsänhoitoon. Koneurakoitsijoilla on mahdollisuus kehittää toimintatapojaan ja lisätä kustannustehokkuutta soveltamalla tuoreimman tutkimustiedon antia käytäntöön. Metsänomistajille havainnollistetaan koneellisen istutuksen tuomia etuja ja esitellään koneellisen taimikonhoidon innovaatioita.

Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskuksen Suonenjoen ja Joensuun asiantuntijat yhteistyössä Pohjois-Savon, Savotan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen metsänhoitoyhdistysten sekä Tornator Oyj:n kanssa.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukset Euroopan aluekehitysrahaston varoin.